​© 2012-2020 Nana Miyata

Shiretoko, Hokkaido, 2015